download

אילון ג'דה ניהול הון

ייעוץ פיננסי חף מניגודי עניינים

שירותים

אילון ג'דה ניהול הון עוסקת במתן שירותי ייעוץ פיננסי לחברות, אגודות שיתופיות (כולל קיבוצים), עמותות ומשקי בית.

מאפייני הלקוח, דרישותיו וצרכיו הם שקובעים את התמהיל והתוכן של שירותי הייעוץ השונים, אשר עשויים לכלול אחד או יותר מתוך הבאים.